Uwaga! Przedłużamy termin nadsyłania abstraktów do 7 lipca!

2254

Programu nuklearny Iranu stanowi jeden z g?ównych problemów w debacie na temat stosunków mi?dzynarodowych po drugiej stronie Atlantyku. Obok g?osów pe?nych obaw i niepokoju, nie brak równie? opinii odmiennych. Zainspirowani ni? postanowili?my spojrze? na problem ambicji nuklearnych Iranu z szerszej perspektywy, poddaj?c analizie postaw? kluczowych aktorów na arenie mi?dzynarodowej. Przygotowane opracowania maj? u?atwi? odpowied? na pytanie czy zdobycie broni nuklearnej przez Iran ustabilizuje czy te? doprowadzi do destabilizacji systemu mi?dzynarodowego oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

W zwi?zku z powy?szym mamy zaszczyt og?osi? mo?liwo?? publikacji artyku?ów naukowych w recenzowanej publikacji naukowej, która uka?e si? nak?adem Wydawnictwa Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych. Serdecznie zapraszamy studentów studiów II stopnia, absolwentów oraz doktorantów do nadsy?ania abstraktów artyku?ów dotycz?cych wskazanych poni?ej zagadnie? (obj?to?? ok. 3 tys. znaków, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) w terminie do 7 lipca br. na adres: kontakt@centruminicjatyw.org. [osoba kontaktowa – ?ukasz Smalec]

Proponowane tematy rozdzia?ów :

 1. „Polisa bezpiecze?stwa”? Bro? nuklearna we wspó?czesnych stosunkach mi?dzynarodowych. Problem proliferacji broni nuklearnej we wspó?czesnym ?wiecie. (A. Wieliczko)
 2. Stabilizacja czy destabilizacja regionu? Program nuklearny Islamskiej Republiki Iranu. Geneza, rozwój, perspektywy.(Dr P. Furgacz)
 3. ONZ wobec programu nuklearnego Iranu (M. Kaniewska)
 4. Stany Zjednoczone wobec programu nuklearnego Iranu (?. Smalec)
 5. Rosja a ira?ski problem nuklearny. (Dr Agnieszka Bryc)
 6. ChRL wobec ira?skich ambicji nuklearnych.
 7. Unia Europejska wobec ambicji nuklearnych Iranu. Wspólna strategia czy ró?norodno?? opinii? (B. Marcinkowska, Q. Genard)
 8. Izrael a perspektywa prze?amania monopolu nuklearnego na Bliskim Wschodzie przez Iran (J. Szczepanowski)
 9. Pa?stwa arabskie a perspektywa zdobycia broni nuklearnej przez Iran (A. Malantowicz)
 10. Wspó?praca nuklearna Iranu z Pakistanem
 11. Indie wobec nuklearnego programu Iranu (J. Latymowicz)

*Istnieje mo?liwo?? zaproponowania artyku?u dotycz?cego innego zagadnienia pod warunkiem, ?e b?dzie on spójny z pozosta?? cz??ci? pracy.

 


Autorzy, których abstrakty zostan? przyj?te do publikacji b?d? zobowi?zani do przys?ania artyku?ów do ko?ca wrze?nia br.

 Standardy redakcyjne

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.