Po co nam teoria stosunków międzynarodowych? – kolejny numer CIM Advanced Studies

1933

W lipcowym numerze CIM Advanced Studies Tomasz Paw?uszko zastanawia si? czy teorie stosunków mi?dzynarodowych s? nam potrzebne i je?li tak, to czy s? w?a?ciwie wykorzystywane. Analiza zosta?a przeprowadzona na podstawie artyku?u J. Mearsheimera i S. Walta, ” Leaving Theory Behind: Why Hypothesis Testing Has Become Bad for IR”, który ukaza? si? w styczniowym Working Paper Series Harvard Kennedy School (Faculty Research).

CIM Advanced Studies nr 3

„(…) ze wszystkich przedmiotów akademickich wyk?adanych w polskich naukach politycznych studenci najmniej ceni? w?a?nie teori? i metodologi?. W nauce funkcjonuje potoczne (!) rozumienie teorii, jako czego? niepraktycznego, nudnego, abstrakcyjnego. Teori? przeciwstawia si? dzi? spontanicznej kreatywno?ci. Niedawno t?umaczone z zapa?em prace zagraniczne dzi? zalegaj? na pó?kach wyprzeda?y (…) Wspó?czesna akademia ameryka?ska ma problem odwrotny. W ?wie?o opublikowanym artykule z serii Harvard Kennedy School – pod znamiennym tytu?em „Leaving Theory Behind”- znani profesorowie John Mearsheimer (University of Chicago) i Stephen Walt (Harvard University) stawiaj? tez?, ?e w badaniach stosunków mi?dzynarodowych mamy wr?cz za ma?o teorii!

(fragment wst?pu)

CIM Advanced Studies (CIM AS) to program Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, którego g?ównym celem jest przybli?enie naszym czytelnikom najnowszych artyku?ów naukowych ukazuj?cych si? za granic?.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, maj? na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artyku?ami naukowymi oraz ró?nego rodzaju raportami publikowanymi za granic?. Uczestnicy projektu pragn? wype?ni?, przynajmniej cz??ciowo, istniej?c? od lat luk? w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami bada? prowadzonymi poza granicami Polski.

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.