O bezpieczeństwie europejskim – publikacja Weimar Youth Forum 2012

3144

Mamy ogromn? przyjemno?? zaprezentowa? nasz? najnowsz? publikacj? pt.: „European Security – Challenges for the European Union” (red. ?ukasz Smalec). Ksi??ka sk?ada si? z dwóch cz??ci – pierwsza, krótsza, podsumowuje konferencj? Weimar Youth Forum 2012, druga omawia najwa?niejsze wyzwania dla bezpiecze?stwa europejskiego.

Tematyka szeroko poj?tego bezpiecze?stwa i wyzwa? dla UE w tej dziedzinie by?a dyskutowana na konferencji Weimar Youth Forum 2012 – Czytelnik b?dzie móg? zapozna? si? zarówno z wyk?adem wprowadzaj?cym (charakteryzuj?cym funkcjonowanie Trójk?ta Weimarskiego obecnie), jak i szczegó?owym raportem omawiaj?cym wszystkie poruszane podczas WYF zagadnienia.

Oprócz tego eksperci i wspó?pracownicy CIM przygotowali pi?? artyku?ów naukowych, w których poddaj? analizie najistotniejsze wed?ug nich aspekty bezpiecze?stwa na starym kontynencie: kwesti? misji petersperskich i militarnych zdolno?ci obronnych Europy, polityki multikulturalizmu, bezpiecze?stwa ?ywno?ciowego, a tak?e europejskiego kryzysu przywództwa.

Bardzo serdecznie zach?camy do zapoznania si? z pe?nym tekstem publikacji, który dost?pny jest pod tym linkiem.


Spis tre?ci:

Introduction (?ukasz Smalec)

PART I. WEIMAR YOUTH FORUM 2012 – SUMMARY

Chapter I. Weimar Youth Forum 2012. Opening Addresses (Klaus-Heinrich Standtke, Barbara Marcinkowska, Aleksandra Radziwo?)

Chapter II. European Security nowadays – the main attributes,challenges and threats. The report from the Weimar Youth Forum 2012 (Marta Makowska, Barbara Marcinkowska)

PART II. CONTEMPORARY EUROPEAN SECURITY CHALLENGES

Chapter III. CSDP Matters. Assessment of Previous Petersberg Missions in West Balkans and Their Impact on Region’s Stability (Kamil Mazurek)

Chapter IV. European Military Capabilities in Twenty First Century (?ukasz Smalec)

Chapter V. Utter Failure or Misunderstanding: The Concept of Modern Multiculturalism Seen Through The Eyes of an Early 20th Century East European Scholar (Jan Szczepanowski)

Chapter VI. Food Security System of the European Union – Operative Solutions in Terms of Contemporary and Future Challenges (Katarzyna Czupa)

Chapter VII. Germany Unbound: Europe’s Dominant Power in the Making? On German Foreign and Security Policy towards Europe (Karolina Libront)

Conclusion (?ukasz Smalec)

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.