Drugi numer CIM Advanced Studies: „Unia na straży demokracji?”

1996

Zach?camy do zapoznania si? z czerwcowym numerem serii publikacyjnej ‚CIM Advanced Studies’. Makowska komentuje artyku? Jana-Wernera Müllera „Selfguarding democracy inside the EU. Brussels and the future of Liberal Order”, który ukaza? si? na ?amach Transatlantic Academy Paper Series w lutym 2013 roku.

CIM Advanced Studies nr 2

Czy Unia Europejska ma prawo ingerowa? w system polityczny swoich pa?stw cz?onkowskich? Jak w sk?adaj?cej si? z 27 suwerennych podmiotów (a wkrótce 28) organizacji mo?na broni? liberalnego porz?dku ponad tymi obszarami, które reguluj? traktaty? Jan-Werner Müller, profesor nauk politycznych z Uniwersytetu Princeton, stawia tez?, ?e w Brukseli powinno si? wykszta?ci? specjalne cia?o s?u??ce zapobieganiu przejawom niedemokratycznych polityk wewn?trz UE.

(fragment wst?pu)

CIM Advanced Studies (CIM AS) to program Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, którego g?ównym celem jest przybli?enie naszym czytelnikom najnowszych artyku?ów naukowych ukazuj?cych si? za granic?.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, maj? na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artyku?ami naukowymi oraz ró?nego rodzaju raportami publikowanymi za granic?. Uczestnicy projektu pragn? wype?ni?, przynajmniej cz??ciowo, istniej?c? od lat luk? w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami bada? prowadzonymi poza granicami Polski.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.