Pierwszy numer „CIM Advanced Studies”

2014

Zach?camy do zapoznania si? z pierwszym numerem nowej serii publikacyjnej ‚CIM Advanced Studies’. w którym Tomasz Paw?uszko komentuje artyku? E. Ringmara „Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order”.

 

CIM Advanced Studies (CIM AS) to program Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, którego g?ównym celem jest przybli?enie naszym czytelnikom najnowszych artyku?ów naukowych ukazuj?cych si? za granic?.

Teksty publikowane w ramach CIM AS w formie krótkich, kilkustronicowych „krytycznych recenzji”, maj? na celu zapoznanie polskiego czytelnika z najnowszymi artyku?ami naukowymi oraz ró?nego rodzaju raportami publikowanymi za granic?. Uczestnicy projektu pragn? wype?ni?, przynajmniej cz??ciowo, istniej?c? od lat luk? w zakresie refleksji nad najnowszymi trendami i wynikami bada? prowadzonymi poza granicami Polski.

W pierwszym numerze Tomasz Paw?uszko komentuje artyku? E. Ringmara „Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order”, który ukaza? si? na ?amach International Organization w 2012 roku.

„W niemal ka?dym podr?czniku, monografii czy analizie po?wi?conej stosunkom mi?dzynarodowym (SM) pojawia si? poj?cie tzw. systemu mi?dzynarodowego. Co wi?cej, wielu badaczy uwa?a je wr?cz za rdze? dobrej teorii SM, a wi?c i warunek rzetelnej analizy (Buzan, Little, 2011, s.16-25). Niemniej cz?sto pozostaje ono niezdefiniowane lub definiowane jest na kilka sprzecznych ze sob? sposobów. W niniejszym szkicu zwrócimy uwag? na niektóre niuanse, wynikaj?ce z nieprecyzyjnego stosowania „systemu  mi?dzynarodowego”. Okazj? jest niedawna i niekomentowana  jeszcze w Polsce praca Erika Ringmara, prof. Uniwersytetu Jiaotong w Szanghaju, Performing International Systems: Two East-Asian Alternatives to the Westphalian Order.”

(fragment wst?pu)

 Wi?cej informacji na temat programu

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.